Informácie o spracovaní osobných údajov

Brandeis Clinic - Divízia Medaprex

IČ 01620851

so sídlom Truhlářská 27, 110 00 Praha 1, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, sp. zn. C 209172.

 

INFORMÁCIE o spracovaní osobných údajov


 

 1. ÚVOD
   

1.1

Tento dokument vyhotovila Brandeis CLINIC, s.r.o. - Divízia Medaprex (ďalej len "BC") na účely splnenia povinností informovať zákazníkov ako subjekty osobných údajov o okolnostiach spracovania ich osobných údajov v rámci poskytovania kozmetických prípravkov a doplnkov stravy, obchodných oznámení a marketingu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ( EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (tzv. Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ďalej len "Nariadenie").


 

1.2

Tento dokument sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré komunikujú so zamestnancami BC za účelom dodania ponúkaného tovaru alebo služby alebo objednávajú tovar BC (ďalej len "Zákazníci"). BC je ako správca osobných údajov povinná zabezpečiť, aby všetci zákazníci mali možnosť sa s obsahom dokumentu zoznámiť a poskytnúť im k nemu ďalšie informácie potrebné k plnému porozumeniu.


 

 1. INFORMÁCIE PODĽA ČL. 13 NARIADENIE

 

2.1

V súlade s čl. 13 Nariadenie poskytuje BC ako správcu osobných údajov jednotlivým subjektom osobných údajov - zákazníkom - informácie o spracovaní ich osobných údajov.

 

2.2

V rozsahu informácie o

 

 • kontaktných údajoch správcu osobných údajov

 • účelu spracovania a právnom základe, na ktorom je spracovanie založené

 • kategóriách dotknutých osobných údajov

 • príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov

 • prenose osobných údajov do tretej krajiny mimo EÚ alebo medzinárodnej organizácii

 • dobe uloženia osobných údajov alebo kritériách pre jej určenie

 

sú informácie poskytnuté vo vzťahu k jednotlivým účelom spracovania v Prílohe č. 1 tohto dokumentu.
 

2.3

Vo vzťahu k účelom spracovania, založeným na právnom predpise, pre splnenie zmluvy alebo na výkone oprávnených záujmov BC je poskytnutie osobných údajov zákazníkom povinné, a v prípade jeho odmietnutia nemôže BC poskytnúť zákazníkovi ponúkané prípravky.

 

2.4 Poučenie o právach zákazníka týkajúcich sa ochrany osobných údajov:

 

2.4.1 Právo na prístup k osobným údajom

Zákazník má právo po BC požadovať, aby mu poskytla prístup k jeho osobným údajom spracovávaným v zmysle tohto dokumentu vo forme výpisu všetkých spracúvaných osobných údajov vo vzťahu k jednotlivým účelom spracovania. Zákazník je tiež oprávnený požadovať informácie o spracovateľoch, spracovávajúcich na základe dohody s BC jeho osobné údaje.

 

2.4.2 Právo na vysvetlenie a opravu osobných údajov

V prípade, že sa zákazník domnieva, že BC jeho osobné údaje spracováva v rozpore s týmto dokumentom (najmä s účelmi a právnymi základmi tu identifikovanými) alebo s právnymi predpismi, je oprávnený na BC požadovať vysvetlenie a zjednanie nápravy. Ak spracováva BC nepresné osobné údaje zákazníka, je zákazník oprávnený požadovať ich opravu.
 

2.4.3 Právo na vymazanie osobných údajov

Zákazník je oprávnený požadovať na BC vymazanie jeho osobných údajov, ak tieto osobné údaje prestali byť potrebné pre vymedzené účely spracovania, zákazník odvolal svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (ak bol predtým udelený) a pre toto spracovanie neexistuje žiadny iný dôvod, alebo kedy zákazník vzniesol námietky proti spracovaniu osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce dôvody pre spracovanie.

 

2.4.4 Právo na obmedzenie spracovania

Zákazník je oprávnený požadovať od BC obmedzenia spracovania osobných údajov v nasledujúcich prípadoch:

 

 • zákazník popiera presnosť spracovávaných osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby BC mohla presnosť spracúvaných údajov overiť,

 • spracovanie osobných údajov je podľa zákazníka nezákonné a tento odmieta vymazať osobné údaje,

 • BC osobné údaje nepotrebuje pre stanovené účely spracovania, ale zákazník ich požaduje pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

 

S osobnými údajmi, vo vzťahu ku ktorým sa žiada právo na obmedzenie spracovania, nebude s výnimkou ich prostého uloženia až do splnenia účelu obmedzenia vykonávaná žiadna operácia spracovania, ibaže bol k takémuto spracovaniu zákazníkom udelený súhlas, alebo je takého spracovanie potrebné z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov alebo pre ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, prípadne z dôvodu iného dôležitého záujmu Európskej Únie alebo Českej republiky.

 

2.4.5 Právo na námietku proti spracovaniu osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov nevyhnutných pre plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo na účely oprávnených záujmov BC, je zákazník oprávnený namietať proti spracovaniu jeho osobných údajov, ak zároveň uvedie dôvody, týkajúce sa jeho konkrétnej situácie. BC je na základe námietky povinná spracovanie údajov ukončiť, s výnimkou, že preukáže, že dôvod spracovania spočíva v ochrane jej záujmov a prevažuje nad záujmami a slobodami zákazníka.


 

2.4.6 Právo na prenos osobných údajov

S ohľadom na to, že v rámci spracovania osobných údajov zákazníka zo strany BC sú splnené podmienky pre prenosnosť osobných údajov v zmysle čl. 20 Nariadenie (spracovanie vykonávané na základe súhlasu a z dôvodu plnenia zmluvných povinností), môže zákazník odovzdať poskytnuté osobné údaje inému správcovi. Ak je to technicky možné BC odovzdá osobné údaje zákazníka priamo správcovi.

 

2.4.7 Právo na podanie sťažnosti

V prípade podozrenia, že BC spracováva osobné údaje zákazníka v rozpore s právnymi predpismi alebo týmto dokumentom, alebo ak BC nevyhovie niektorému z uvedených požiadaviek zákazníka, je zákazník oprávnený podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou. cz).
 

2.5 Informácie o podmienkach spracovania osobných údajov zákazníkov

 

2.5.1

BC je oprávnená spracovávať osobné údaje zákazníkov manuálne alebo automatizovane prostredníctvom svojich oprávnených zamestnancov alebo prostredníctvom špecializovaného poskytovateľa, nachádzajúceho sa v postavení spracovateľa osobných údajov (najmä. poskytovatelia informačných systémov, používaných na spracovanie osobných údajov, ktorí majú prístup k príslušným databázam v rámci servisnej činnosti). Osobné údaje sú spracovávané vo forme listinnej s obmedzeným prístupom tretích osôb a vo forme elektronických databáz na zabezpečených dátových úložiskách BC.

 

2.5.2

BC zabezpečuje spracovávané osobné údaje pomocou organizačných, fyzických a softvérových prostriedkov zabezpečenia, najmä prostredníctvom nastavenia prístupových práv zamestnancov k príslušným informačným systémom, fyzickým zabezpečením priestorov BC a dátových nosičov a prostriedky softvérovej ​​ochrany pred neoprávneným prístupom k dátam prostredníctvom siete internet. Všetky servery a dátové úložiská, používané na spracovanie osobných údajov, sú vo vlastníctve BC a nachádzajú sa v jej priestoroch.

 

2.5.3

Pri spracovaní osobných údajov zákazníkov dochádza automatizovanému rozhodovaniu a na profilovaniu zákazníka.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

3.1 V prípade, že BC začne spracovávať osobné údaje zákazníka k iným účelom a iným spôsobom, než aké vyplývajú z tohto dokumentu a ktoré pod tento dokument nespadajú, je povinná o takomto spracovaní zákazníka informovať v rozsahu podľa tohto dokumentu, a ak nie je daný iný právny základ takéhoto spracovania, je povinná k takémuto spracovaniu získať súhlas zákazníka.

 

3.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dokumentu je Príloha č. 1 - Informácie o účeloch spracúvania osobných údajov.

 

3.3 Tento dokument je každému zákazníkovi poskytnutý spôsobom, umožňujúcim dôkladné zoznámenie sa s jeho obsahom, a jeho znenie je zákazníkom nepretržite prístupné na internetových stránkach BC.

Prečo nakúpiť u nás?
 • Doprava zdarma nad 60€Doprava zdarma nad 60€
 • Netestované na zvieratáchNetestované na zvieratách
 • 100 % tovar na sklade100 % tovar na sklade
 • Sme výhradný distribútorSme výhradný distribútor
 • Už 19 rokov na trhu19Už 19 rokov na trhu
 • Vzorky zadarmo k nákupom nad 38€Vzorky zadarmo k nákupom nad 38€
 • Online poradňa s reakciou do pár minútOnline poradňa s reakciou do pár minút
 • Darčeky k nákupu a pravidelné akcieDarčeky k nákupu a pravidelné akcie